PRIVACY VOORWAARDEN

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf Colmar NV, hierna “ons bedrijf” of “wij” genoemd.

Welke types informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum en indien kinderen -12 jaar.
 • Indien u deelneemt aan een enquête: wij verzamelen informatie zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postcode, geboortedatum, bezoekfrequenties, tijdstip en feedback van uw laatste bezoek.
 • Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum, indien kinderen -12 jaar en uw favoriet restaurant.
 • Indien u online reserveert: wij verzamelen de informatie waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 • Indien u online solliciteert: wij verzamelen de informatie waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum en CV/motivatiebrief.

Ons bedrijf gebruikt geen persoonsgegevens die op u betrekking hebben die zijn verkregen van derden.

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • u diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • u getrouwheidsvoordelen aan te bieden;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren.

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

 • hetzij op de toestemming verkregen door inschrijving op onze nieuwsbrief ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken door per mail contact met ons op te nemen.
 • hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door u gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. het wijzigen of aanpassen van persoonsgegevens;
 • uw ervaring op onze website verbeteren;
 • u getrouwheidsvoordelen aanbieden, bijv. promotionele acties en voordelen;
 • met u communiceren, bijv. om u op de hoogte te stellen van ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen en om u op de hoogte te houden van eventuele events;
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren;
 • fraude voorkomen;
 • de veiligheid van de website verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve – en bij wijze van uitzondering – met Resengo (reservatiepakket, bij telefonische of online reservatie); Actito (klantendatabase, bij inschrijving op de nieuwsbrief) en CV Warehouse (sollicitantendatabase, bij sollicitatie).

Ons bedrijf is echter wel verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren.

Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@colmar.be, hetzij per post naar het adres Industriepark De Bruwaan 93, 9700 Oudenaarde.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven onder Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar. U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidspolicy?

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen:

 • d.m.v. het contactformulier op onze website op het adres www.colmar.be;
 • via e-mail op het adres info@colmar.be;
 • per post op het adres Industriepark De Bruwaan 93, 9700 Oudenaarde
 • via telefoon op 055 33 48 00